Lương Trung Vương

“Bạn kiếm được nhiều tiền hơn tức là bạn có cơ hội giúp đỡ được nhiều người hơn.”