Vũ Việt Anh

“Một sản phẩm chỉ thật sự thành công khi chính bản thân hoặc người làm ra đều yêu thích và sử dụng nó”