Phạm Anh Thơ

“Bạn ở hiện tại chính là kết quả của những việc bạn làm ngày hôm qua”