Nguyễn Thế Vinh

“Thời điểm tốt nhất để làm mọi việc là bây giờ”