Nguyễn Diệu Linh

“Khi thành công, bạn nói gì cũng là chân lý. Còn giờ hành động để thành công đã”