Inhouse Training

Những buổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cũng như chia sẻ kỹ năng mềm được tổ chức hàng tháng với mục tiêu giúp nhân sự không ngừng học hỏi và phát triển.